EUD AME KAWA LAEP BizOn Ekonopedia Inne

O Projekcie

„Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” to projekt realizowany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 r. Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy 890 dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat w obszarze: przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, umiejętności uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Projekt Rewers i Awers

Realizacja tego działania odbywa się poprzez ofertę bezpłatnych zajęcięć edukacyjnych, stanowiących element dodatkowy w procesie nauczania w systemie polskiej oświaty, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”). Proponowane zajęcia obejmują szereg działań realizowanych w obszarze aktywności indywidulanej i społecznej w odniesieniu do ekonomiczno-gospodarczego aspektu życia człowieka – obejmuje rozwój kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży, w zakresie:

  • przedsiębiorczości,
  • innowacyjności,
  • kreatywności,
  • umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,
  • umiejętności uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

W ramach projektu dzieci i młodzież z terenu woj. mazowieckiego może wziąć udział w:

  • zajęciach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – trzy edycje EUD po 6 zajęć (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ)
  • zajęciach Akademii Młodego Ekonomisty - trzy edycje AME po 6 zajęć (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ)
  • zajęciach Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości – 4 edycje LAEP po 5 dni zajęć (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ)
  • warsztatach „Innowatorium Ekonomiczne” – spotkania INNE w 15 wybranych szkołach z terenu woj. mazowieckiego (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ)

Dodatkowo dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat przygotowany zostanie portal wiedzy z ekonomii, przedsiębiorczości oraz zarządzania BizON (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ) oraz czasopismo „Ekonopedia” (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ).

Rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach EUD i AME mają możliwość skorzystania z oferty Krótkich Atrakcyjnych Wykładów Angażujących KAWA (więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ).

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona jest na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” (plik załączony poniżej) oraz regulaminów szczegółowych poszczególnych działań (dostępnych na podstronach EUD, AME, KAWA, LAEP i INNE) , zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.

Każda z osób zainteresowanych udziałem w Projekcie i spełniająca kryteria projektowe ma jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia.

O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informują komunikaty zamieszczone na stronie internetowej SGH, stronie internetowej projektu oraz na stronach należących do Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznej (FPAKE) – organizacji współpracującej przy realizacji Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH.

 


Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie